Regulamin zakupów


Sklep internetowy, działający pod adresem www.mojabutelka.pl prowadzony jest pod egidą firmy: in PLAY Spółka z o.o. , z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sokola 6c, NIP: 5252649671, REGON: 363845970. 

Strony transakcji
§1 
Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym mojabutelka.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego mojabutelka.pl jest właściciel sklepu - firma in PLAY zwana dalej Sprzedawcą.
§2
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem naszego sklepu oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży. 
§3
Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez in PLAY na stronie www.mojabutelka.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu mojabutelka.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
§4
W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. 
§5
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
§6
Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia wysyłane są w ciągu 48h, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego. 
§7
Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia oraz otrzymanie maila ze statusem PRZYJĘTE DO REALIZACJI. 
§8
Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
§9
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia. 
§10
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia. 
§11
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do sklepu przez Dostawcę. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji oraz kosztów dostawy można uzyskać w zakładce dostawa. 
§12
Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: 
przelew złożony na konto mojabutelka.pl
płatność elektroniczna (np. system PayU)
za pobraniem 
§13
Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. 
§14
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". 
§15
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. 
§16
Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.mojabutelka.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.mojabutelka.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.


Zwroty  
§17
Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu o ile produkt jest w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu. 
§18
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłania go na wskazany adres e-mail: sklep@mojabutelka.pl 
§19
Przesyłki których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane
§20
Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane oraz koszty związane z transportem zamówienia.
§21
Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. 
§22
Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 
§23
Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. W przypadku płatności kartą, pieniądze będą zwrócone na konto karty płatniczej.

Reklamacje 
§24
Mojabutelka.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości zakupionych produktów powinny być zgłoszone odpowiedniemu pracownikowi, który w miarę możliwości będzie mógł wyjaśnić zaistniałą sytuację. Warunki gwarancji udzielonej przez Mojabutelka.pl 
§25
Mojabutelka.pl podejmie działania, aby wadliwy produkt mógł zostać wymieniony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wadliwego towaru na adres: skelp@mojabutelka.pl. 
§26
W przypadku, gdy wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. 
§27
Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych przez mojabutelka.pl może mieć miejsce w następujących przypadkach:
uszkodzeń mechanicznych, 
uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku, 
użytkowaniu w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji lub zaleceniach, 
uszkodzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź itp. 

§28
W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności gwarancyjnych. 
§29
Mojabutelka.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktów wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem produktu.
 
Postanowienia końcowe 
§30
W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Mojabutelka.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. 
§31
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
§32
Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania. 
§33
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

Zapraszamy do zakupów 

mojabutelka.pl